dlhauer
dlhauer on Bich Ngoc - Vietnamese Teacher
March 7th, 2014 at 1:16 am

Tôi học với cô Ngọc khoảng 6 tháng rồi, và tôi định học tiếp đến . . . ai biết? Tôi ở Việt Nam gần một năm rồi. Trước bắt đầu học với cô ấy tôi học bằng một khóa học Pimsleur (cũng hiệu quả, bạn nên thử xem), và tôi thực hành giao tiếp với người khác ở ngoài (kể mấy bạn Việt Nam). Sau bắt đầu với cô Ngọc thì tiếng Việt của tôi phát triển nhiều và nhanh.

Cho người nước ngoài một cái rất khó khi học tiếng Việt là tìm người Việt biết nói chuyện với người nước ngoài như thế nào. Hầu hết người Việt không có kinh nghiệm nói chuyện với người mà không nói được tiếng Việt thạo, nên họ không biết nói câu hợp với trình độ của bạn. Thế mà cô Ngọc có rất nhiều kinh nghiệm với người đến từ Mỹ, Anh, Đức, Nhật, mọi nước. Đúng là cô ấy biết giao tiếp vừa đơn giản vừa rõ.

Cô Ngọc dạy theo sự thích của bạn. Nếu bạn muốn học bài đọc, thì cô ấy sẽ dạy như thế này. Nếu bạn chỉ muốn thực hành nói chuyện, thì cũng được. Cô Ngọc đã giải thích cho tôi nhiều điều về văn hóa, phong tục, lịch sử Việt Nam. Vì học với cô ấy, nên thời gian của tôi ở Việt Nam đã trở nên phong phú hơn. Tôi khuyên bạn học với cô Ngọc.

Okay, to translate.

I’ve been studying with Ms Ngoc for about six months, and I intend to continue studying with her indefinitely. I’ve been in Vietnam for about a year. Before starting with Ngoc I studied with a Pimsleur audio course (also effective, you should check it out), and I practiced communicating with people out in the world (including some Vietnamese friends). After starting with Ngoc, my Vietnamese has developed a lot, and fast.

One of the most difficult things when studying Vietnamese is finding Vietnamese people who know how to talk to foreigners. Most Vietnamese people have no experience talking to people who speak Vietnamese non-fluently, so they don’t know how to speak in a way that suits your level. But Ngoc has loads of experience with people from America, England, Germany, Japan, everywhere. She knows how to communicate simply and clearly.

Ngoc teaches according to your preferences. If you want to study reading, she’ll teach you reading. If you just want to practice conversation, that’s okay, too. Ngoc has explained a lot about the culture, customs, and history of Vietnam to me. Studying with Ngoc has made my time in Vietnam richer. I definitely recommend studying with her.