Hello everyone,
I’m doing a research project on Vietnamese martial arts for a Master’s degree assignment.
I am looking for volunteers to take a five-minute questionnaire about their knowledge and attitudes towards martial arts. Vietnamese citizens or long-term foreign residents of Vietnam (5+ years) with experience in martial arts (any style/level) are welcome.
I need a lot of responses, so if you match the description or know anyone who does your participation would be greatly appreciated!
Many thanks
G.R

https://forms.gle/oWM7WnqAisBCjnAB7

Chào mọi người,
Tôi đang thực hiện một dự án nghiên cứu về võ thuật Việt Nam trong chương trình thạc sỹ, và đang thực hiện khảo sát để thu thập dữ liệu cho tài liệu nghiên cứu thực tế.
Tôi đang tìm kiếm các tình nguyện viên có thể trả lời một số câu hỏi, khoảng năm phút về kiến ​​thức và ý kiến của họ đối với võ thuật. Công dân Việt Nam hoặc cư dân nước ngoài lâu dài của Việt Nam (trên 5 năm) có kinh nghiệm về võ thuật (bất kỳ phong cách / cấp độ) đều được chào đón.
Để tài liệu nghiên cứu sát thực tế nhất, tôi cần rất nhiều phản hồi, vì vậy nếu bạn khớp với mô tả hoặc biết bất kỳ ai phù hợp, xin bạn tham gia hoặc giới thiệu giúp!
Cảm ơn nhiều,
G.R

https://forms.gle/oWM7WnqAisBCjnAB7

Viewed 56 times

Posted on Monday, August 5 by GR222

GR222

send a message to GR222

: none