Muốn thành lập một nhóm nhỏ các tay đu chuyên dụng cho các cuộc vui chung của người lớn, phải sạch sẽ và có thể gặp nhau thường xuyên trong nhóm được chỉ định. chỉ bằng lời mời - xin vui lòng gửi sự kinky và suy nghĩ đúng đắn của bạn để có đủ điều kiện. Không có nam - xin lỗi.

Would like to form a small group of dedicated swingers for mutual adult funs, must be clean and able to meet on regular basis within the group designated. only by invitation - please submit your kinkyness and plauful thoughts to get qualified. No male - sorry.