address icon 6, xóm chùa, ngõ 12 Đặng Thai Mai (đường quảng khánh), Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ, Hanoi

address icon 298i Kim Mã, Ba Đình, Hanoi

address icon 14, Alley 32 Son Tay, Ba Đình, Hanoi